5 meeskonnakoolituse eelist töökohal

Meeskonnakoolituse tähtsus ettevõttes

Järjest enam investeeritakse tehnoloogiasse ja automaatikasse, kuid unustatakse ära, et tehnoloogia ilma inimesteta ei toimi. Ühiste eesmärkide poole püüdlev meeskond võib tehnoloogia abil saavutada palju enam, kui tehnoloogia üksinda või üksikisikud nende taga. 

Meeskonna koolitamine ja arendamine on puhas investeering, kuid kuna seal ei ole koheselt mõõdetavaid tulemusi ning muudatuste realiseerimine võtab aega, siis võetakse seda ekslikult nii ajalise kui ka rahalise kuluna. Uuringud näitavad, et tõhus meeskond tõstab organisatsiooni tulemuslikkust üle 30%, kuid meeskonna koolitusprogramme ei peeta tihti piisavalt oluliseks kas siis teadmatusest või muudel põhjustel. 

Meeskonnakoolitused, kus toetatakse ja arendatakse meeskonda, on tänapäeval konkurentsi eeliseks. Seda olulisust toob esile ka Peter Senge raamatu “The Fifth Discipline” autor: “Meeskonna areng on ülioluline, sest meeskonnad, mitte üksikisikud, on tänapäeva organisatsioonide põhiline tulemuslikkuse allikas.”

Süsteemiteadlase Senge tsitaat rõhutab meeskonnakoolituse tähtsust selleks, et tekiks meeskonnas tulemuslik koostöö.

Kuigi igasugune koolitus töökohal tõstab motivatsiooni ja parandab töötajate heaolutunnet, võivad nende mõjud olla hetkelised. Meeskonna teadlik ja pikaajalisem arengu toetamine loob töötajatele  ja organisatsioonidele ainulaadseid võimalusi. Meeskonnakoolitus, kus keskendutakse üksikisikute eripärasid arvestades meeskonna arengusse, panustab meeskonna dünaamika tekkimisse, mis mitmekordistab positiivseid mõjusid.

Meeskonna arengusse investeerimine annab ettevõttele mitmeid hüvesid.

1. Meeskonnakoolitus aitab luua ja tugevdada omavahelisi suhteid.

Meeskonna koolitusprogramm parandab meeskonnaliikmete vahelist suhtlust, luues neile avatud ja turvalise keskkonna oma mõtete ja ideede väljendamiseks. See toob kaasa  parema koostöö ja efektiivsema meeskonna.

Ühiskonnal on tekkinud eeldus meeskonnatööst kui ideaalsest koostööst, kuid reaalselt on meeskondades tihti väljakutseks inimestevahelised suhted, mis võivad sisaldada nii võitlust prestiiži kui ka positsiooni pärast, kus soovitakse maksimeerida isiklikku kasu. Tõhus suhtlemine on oluline iga eduka meeskonna jaoks. Koostöö aitab luua avatud suhtlusliine, suurendada usaldust ja tõhustada koostööd meeskonnaliikmete vahel. 

Üldiselt võib meeskonnana töötamine olla väga tänuväärne ja kasulik nii üksikisikutele kui organisatsioonidele. Kasutades ära iga meeskonnaliikme tugevusi ja oskusi, saavad meeskonnad saavutada suuremat edu ja saavutada rohkem, kui seda suudaks üksi töötav üksikisik. Selleks, et tekiks turvaline ruum avatud suhtlemiseks, peab seda teadlikult toetama. Tihti on see protsess, kus peab arvestama inimeste eripärade ja varasemalt ettevõttes toimunuga, mil ehk turvaline jagamine polnud vastuvõetav. Kui meeskonnavaim ja ühised toetavad jagamised on kadunud, siis neid on võimalik coachingu ja koolituse toel taastada.

Arvestades liikmete eripäradega, siis meeskonnana töötamine tähendab ka, et teil on juurdepääs mitmesugustele oskustele, kogemustele ja perspektiividele. See võib aidata luua innovaatilisi lahendusi, lahendada keerulisi probleeme ja lahendada väljakutseid tõhusamalt.

2. Meeskonnakoolitus suurendab töötajate kaasamist.

Pärast meeskonnakoolitusel toimunud kaasavat õppimist saavad meeskonnaliikmed rakendada oma teadmisi otse töökeskkonnas. Kaasatud töötajad on entusiastlikud osalejad, kes on valmis investeerima oma energiat ettevõtte edusse. Töötajad mitte ainult ei anna oma parimat töökohal, vaid ka väiksema tõenäosusega lahkuvad ettevõttest. 

Statistika tõhusalt toimiva meeskondade kasulikkusest on silmatorkav ja mõõdetav. 
Gallupi metaanalüüs leidis, et 36% USA töötajatest ja 20% ülemaailmsest tööjõust teevad töökohal pidevalt omavahelist koostööd. Galop võrdles meeskondi, kus omavaheline koostöö oli madal ja meeskondi, kus omavaheline koostöö meeskonnas toimis suurepäraselt.

Uuringu tulemustel selgus, et hästi toimiva meeskonna mõju organisatsioonile/ettevõttele on:

Selleks, et toetada meeskonnaliikmete koostöö parendamist, on üks võimalik viis kasutada meeskonna coachingut, mis lisaks meeskonna koostööle toetab ka mitemeid teisi ettevõtte funktsioone. Selgemad kokkulepped, eesmärgid ning mõistmine, miks midagi tehakse muudatuste sees.

Nende hulka kuuluvad nii meeskonna, kui indiviidi arenguvõimalused ning iga töötaja ideed on märgatud ja kuuldud. Kuigi koostöö ja tööga rahulolu ei ole sünonüümid, on koostöös toimivad töötajad tavaliselt oma töökohtadel palju õnnelikumad. Nad leiavad oma töös tähenduse ja eesmärgi ning tunnevad end vajalikuna, investeerides oma aega päriselt tööle.

Lisaks pakub meeskonna coaching professionaalidele võimalust kolleegidega tavalisest erinevalt suhelda. See omakorda võimaldab parandada töösuhteid ja suurendada meeskonnasisest sotsiaalset ühtekuuluvust.

Allikas: Gallup

3. Meeskonna koolitamine parandab koostööd.

Isegi kui teie meeskonna koolitus keskendub tehnilisele teemavaldkonnale, harjutavad teie meeskonna liikmed selliste pehmete oskuste rakendamist nagu kriitiline mõtlemine, meeskonnatöö, suhtlemine, probleemide lahendamine ja paindlikkus.

Kui töötajad läbivad üheskoos koolituse, arutavad omavahel teemasid ning õpivad tundma kognitiivseid raamistikke tehnikate ja teooriate hindamiseks ja rakendamiseks oma projektides, avardab see nende koostöövõimet. Lisaks pakub koolitaja/coach, kes juhendab meeskonnaliikmeid probleemide lahendamisel koostööd tegema, uut teavet selle kohta, kuidas meeskond saab tõhusalt toimida. See parandab teie meeskonna tehtava töö tulemusi. Ühiselt loodud tähendused ja seosed aitavad luua ka organisatsiooni õpiruumi.

4. Meeskonnakoolitus suurendab tootlikkust.

Nagu eespool märgitud on koos toimivad meeskonnad tootlikumad. Lisaks õpivad ja kohanevad meeskonnad kiiremini kui üksikisikud, kirjutab Deloitte. Põhimõtteliselt, kui kõik meeskonnaliikmed õpivad üheskoos, saavad nad rakendada omandatud oskusi grupi ülesannetele. Uute ideede ja meetodite kollektiivne õppimine annab töötajatele ühise keele ja arusaamise, et aidata neil kujundada edukamaid ja väärtuslikumaid koostöid.

Tööviljakuse tõstmine kiireneb, kui meeskonnad tegutsevad ja kogevad muutuseid koos. Kogu meeskond omandab uue viisi ülesannete kiireks täitmiseks. Hästi koostööd tegevad meeskonnad on tulemuslikumad. Koolitusprogramm koos coachinguga  toetab meeskonnal enda vajadustepõhist ja muutuseid toetavate tegevuste ja ülesannete loomist. See tõstab omakorda koostööd ning toetab avatud suhete loomist.

5. Meeskonna koolitamine parandab ettevõtte kultuuri.

Terve ettevõttekultuur hõlmab muutusi, järelepärimisi, õppimist ja diskussiooni ning investeerib oma tööjõusse õppimise ja arendamise kaudu. Meeskondadele arenguvõimaluste pakkumine parandab koostööd, tööga rahulolu ja üldist õnne, aidates kaasa positiivsele töökoha kultuurile.

Õppimise idee kinnistamiseks oma organisatsiooni pole paremat võimalust kui meeskonnale coachingute pakkumine. Õppevorm, kus meeskonnaliikmed suhtlevad, aitab süstida õppekultuuri igapäevastesse protsessidesse. Meeskonnas ühiste lahenduste leidmine julgustab paindlikku mõtlemist, mis võib seada teie ettevõttele kursi, mis on nii kultuuriliselt kui ka tehnoloogiliselt vastupidav. Meeskonna coaching toetab meeskonna liikmete ideede ja mõtete väljatoomist, mis aitab töötajatel tunda end väärtustatuna ja annab tööle suurema tähenduse. Ühiselt leitud lahenduste kohene rakendamine koostöös meeskonnaga aitab teie ettevõttel kiiremini kasu saavutada.

Kaasates töötajad protsessidesse, arenedes ja luues ühiseid innovaatilisi lahendusi koos, saavad ettevõtted rakendada 21. sajandi oskuste võimalusi, mis aitavad luua ühiselt tuleviku ettevõttes, mis paneb teie ettevõtte parimal positsioonil püsima ja jõudsalt arenema pidevalt muutuval turul.

Soovi korral saate planeerida kohtumise Chanet Simonen’iga, et saada teavet oma töötajate koolitusvõimaluste kohta. Me saame aidata teil koostada õppekava ja programmi, mis on suunatud just teie meeskonna ja organisatsiooni eripärasid arvestades.