Täienduskoolitusasutuse õppekava

Täienduskoolitusasutuse nimetus: Chanet Creative OÜ

 1. Õppekava nimetus: “Teadlikult ettevõtluses” I
 2. Sihtrühm: ettevõtjad ja ettevõtlusest huvituvad inimesed
 3. Eesmärk ja õpiväljundid:

  Eesmärk:
  Koolituse lõpuks on õppija loonud väärtustest, visioonist ja eesmärkidest lähtuva tegevusplaani.

  Õpiväljundid:
  Koolituse läbinu:
  • analüüsib iseend kui ettevõtjat
  • paneb paika ettevõtte eesmärgid ja tegevusplaani
  • prioritiseerib tegevusi keerulistes olukordades 
  • teadvustab endale ettevõtlusega seotud uskumusi ja hoiakuid
  • on teadlik, kus soovib olla aasta pärast ning teab, mida sinna jõudmiseks tegema peab.
 4. Õppe kogumaht, selle ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
  • Maht: 12 akadeemilist tundi
  • Õppekeskkond: loenguruum
  • Õppijate arv ühes grupis on max 30 inimest
  • Õppevahendid: Töövihik koolitaja poolt
 5. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid  ja -materjalid
  Õppeprotsess:
  Auditoorne õpe

  Õppe sisu:

   • Mida tahan ettevõtjana saavutada – visioon
   • Lühi-ja pikaajalised eesmärgid
   • Tegevusplaani koostamine lähtuvalt iseendast
   • Ohukohtade teadvustamine ja vajadusel tegevusplaani täiendamine
   • Sissejuhatus enda juhtimisse: Mida on vaja iseenda tippvormis hoidmiseks?


  Õppemeetodid:
  Auditoorne õpe. Sisaldab iseseisvat iseendaga tööd, kirjutamist. Grupina töötamist ja dialooge. Koolitus viiakse läbi coachingu põhimõtetest lähtudes.

 6. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused

  Õpingute lõpetamise eelduseks on osalemine vähemalt 75% auditoorsetes tundides. Õppija on kaasa teinud aktiivselt kõik harjutused, hindamine toimub koolituse protsessi jooksul.

  Hindamiskriteeriumid

  Õppija oskab analüüsida iseend kirjalikult. Õppija on formuleerinud enda eesmärgid ja teab esimesi samme, kuidas neid saavutada. Osaleja on selgemad ettevõtte pikaajalised eesmärgid, et teha igapäevases elus õigemaid otsuseid ja valikuid ja hoida fookust. Lisaks märkavad osalised vähemalt ühte uskumust, mis takistab neil oma tegelikku potentsiaali kasutamast ja eesmärke saavutamast.
 7. Väljastatavad dokumendid

  Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded – suuline vestlus – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud.

  Tõend, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides.  
 8. Koolitaja kvalifikatsioon

  Koolitaja kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.