Õppekorralduse alused

 1. Õppetöö toimub täiendkoolitusasutuses Chanet Creative OÜ.
 2. Chanet Creative OÜ (hiljem kasutatakse Koolitaja)  poolt asutatud täiskasvanute täienduskoolitusasutus lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
 3. Täiendkoolitusasutuse õpe toimub Koolitaja poolt kinnitatud õppekava alusel, mis on avaldatud kodulehel www.chanet.ee.
 4. Täiendkoolitusasutus korraldab täiskasvanutele koolitusi ja  lühiajalisi arenguprogramme.
 5. Õppetöö toimub koolitustena ja/või arenguprogrammina aastaringselt. Õppetööd arvestatakse akadeemilise tunni alusel. 1 akadeemiline tund = 45 minutit.
 6. Kõik õppekavad koolituste ja  arenguprogrammi tarbeks koostatakse õpiväljundipõhiselt.
 7. Õppetöö toimub päevases õppevormis ja e-õppevormis. Vajadustel viiakse on koolitusi/arenguprogramme läbi õhtustel ajal ja nädalavahetustel.
 8. Õppekavad ja õppekavade muudatusi kinnitatakse Koolitaja poolt.
 9. Õppekavad on vastavuses  Haridus- ja Teadusministeeriumi täiendõppeasutusele ja õppekavadele kehtestatud reeglitele.
 10. Kokkulepitud koolituse või arenguprogrammi aega on võimalik muuta 72 tundi enne kohtumist. Hilisema muutmise/tühistamise korral loetakse kohtumine toimunuks.
 11. Kõikidel koolituste ja arenguprogrammidel on alusdokumendiks õppekava , milles on määratletud:
  • õppekava nimetus;
  • sihtrühm;
  • eesmärk;
  • õppeprotsess;
  • õpiväljundid;
  • õppe maht
  • õppe sisu;
  • hindamismeetodid ja -kriteeriumid;
  • kohtumise tühistamine.
 12. Õpe toimub koolituste, seminaride, arenguprogrammi vormis.
 13. Õppetöö toimub eesti keeles.
 14. Vähemalt 75% auditoorsel tööl osalenud õppuritele väljastatakse tõend.
 15. Õppetöö järelvalvet teostab täiendkoolitusasutuse Koolitaja ja  juhatus.
 16. Isikuandmete kogumine ja töötlemine. Koolitaja kogub koolitatavate kohta järgmisi andmeid: osaleja nimi, osaleja e-post ja osaleja sünniaeg. Sünniaega kasutatakse koolituse/arenguprogrammi lõpus väljastatava tõendi registreerimiseks ja osaleja identifitseerimiseks. Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti isikuandmete kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele.

ÕPPURITE KOOLITUSELE VASTUVÕTMISE JA VÄLJAARVAMISE KORD. VAIDLUSTE JA KAEBUSTE LAHENDAMINE

 1. Koolitusele/arenguprogrammile registreerimine ja osalemine.

  1.1 Kõikidele koolitustele/arenguprogrammidele tuleb eelnevalt registreeruda.
  1.2 Registreerumiseks võib saata e-kirja Koolitaja e-postile coach@chanet.ee või veebilehel www.chanet.ee oleval registreerumisvormi kaudu.
  1.3 Registreerimiseks vajalik info: koolitatava nimi, osaleja e-posti aadress, sünniaeg, arve saaja aadress ja nimi. Peale registreerimist saadetakse registreerumise kinnitus koolitatava e-posti aadressile.        

 2. Koolituse/arenguprogrammi alustamine ja koolitusel osalemine.

  2.1. Koolitusel/arenguprogrammis õppimist saavad alustada õppijad, kes on tasunud koolituse arve, mis tagab õppetööst osavõtu. Koolituste, arenguprogrammide puhul on Koolitajal õigus esitada ettemaksuarve ning arveldada pikematel kursustel vastastikusel kokkuleppel nii ettemaksuna kui ka järelmaksuna mitmes jaoks.
  Tasutud ettemaksuarvet on õigus mitte tagastada, kui koolitusest loobuja või koolituse katkestaja pole kirjalikult teatanud ette vähemalt 72h enne koolituse algust või tulenevalt lepingus sätestatud tähtajast. Tähtaegse etteteatamise korral makstakse ettemaks tagasi.
  2.2 OÜ Chanet Creativel on koolitusgrupi/arenguprogrammi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata grupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ära jäämisel makstakse õppetasu tagasi.
  2.3 Tasuta koolituste komplekteerimine toimub vastava projekti või programmi nõuetest lähtuvalt ja esitatakse õppekorralduse aluste lisana tasuta koolituste tutvustuse juures.

 1. Koolituse/arenguprogrammi lõpetamise ja koolituselt/arenguprogrammilt väljaarvamise kord

  3.1 Koolituse/arenguprogrammi lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse/arenguprogrammi õppekavas. Koolituse õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus. Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse tõend.
  3.2 Koolituse katkestanud õppijale väljastatakse soovi korral tõend läbitud tundide arvu kohta.
  3.3. Tõendid allkirjastab koolitusasutuse esindaja. Tunnistustele ja tõenditele märgitakse ka koolitust läbi viinud koolitaja (te) nimed, koolituse/arenguprogrammi maht, koolituse nimi. Koolitaja peab tunnistuste ja tõendite üle arvestust.

 2. Juhi otsusel on õppur võimalik kursuselt välja arvata, juhul kui:

  4.1. koolitataval esineb ebaväärikas käitumine;
  4.2. puudub mõjuv põhjus õppemaksu osalise või täieliku tähtaegselt tasumata jätmiseks, seejuures tasutud osa on täienduskoolitusasutusel õigus mitte tagastada;
  4.3. õppija avaldab ise selleks soovi;
  4.4. kursus lõppeb.

 1. Koolitusest/arenguprogrammist loobumine ja õppetasu tagastamine.

  5.1. Kui koolitusele/arenguprogrammile registreerunul ei ole võimalik koolitusest/arenguprogrammist osa võtta, tuleb sellest teavitada Koolitaja kontaktisikut e-kirja teel coach@chanet.ee 
  5.2. Kui koolitusele/arenguprogrammile registreerunu teatab koolitusest/arenguprogrammist loobumisest kuni 3 päeva enne koolituse/arenguprogrammi algust, tagastatakse 100% õppetasust.
  5.3. Kui koolitusele/arenguprogrammile registreerunu teatab koolitusest/arenguprogrammist loobumisest loobumise vähem kui 3 kalendripäeva enne kursuse toimumist tuleb arve tasuda 50% ulatuses või tagastatakse 50% makstud õppetasust avalduse alusel.
  5.4 Tagasimakse taotluse avaldus tuleb esitada kirjalikult koolituse kontaktisikule või Koolitajale coach@chanet.ee
  5.5 Teavitamata jätmisel ja kohale mitteilmumisel tuleb arve tasuda 100% ulatuses.
  5.6. Kui koolitus/arenguprogramm jääb ära Koolitajast tingitud põhjustel, tagastatakse koolitusele/arenguprogrammile registreerunule 100% õppetasust.
  5.7 Koolituse/arenguprogrammi katkestamisel õppetasu ei tagastata. Kui katkestamiseks on mõjuv põhjus (haigus, töölähetus vms), saab koolitatav võimaluse osaleda hilisemal koolitusel/arenguprogrammis

 1. Vaidluste lahendamise kord.

Õppekorraldusega seonduvate otsuste vaidlustamiseks on vaidlustajal õigus pöörduda kirjalikult OÜ Chanet Creative Koolitaja poole. Vaie vaadatakse läbi esimesel võimalusel, kuid Juhatajal on kaebuse lahendamiseks aega 30 päeva alates selle esitamisest. Otsusega mittenõustumisel on avaldajal õigus pöörduda Eesti Vabariigi Halduskohtu poole. 

TEISED ÕPPE KORRALDAMISEKS OLULISED TINGIMUSED

ÕPPURI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 1. Õppuri õigused:

  1.1 saada õppekavas ettenähtud õpet ja ette nähtud õppematerjalid e-materjalidena või paberkandjal olla informeeritud täiendkoolitusasutuses toimuvast õppetegevusest.
  1.2 katkestada õpe teha ettepanekuid täiendkoolitusasutuse töö paremaks korraldamiseks ja õppekavadesse muudatuste tegemiseks.
 2. Õppur on kohustatud:

  2.1 täitma õppekava nõudeid
  2.2 osalema aktiivselt õppetöös
  2.3 teatama koolitajale ette oma puudumisest
  2.4 tasuma omafinantseeritava õppemaksu tähtaegselt ja vastavalt juhataja ja kursuslase vahelisele lepingule
  2.5 järgima kursuse kodukorda.

  KOOLITAJATE JA TEISTE TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 3. Koolitaja peamisteks kohustusteks on:

  3.1. kursuslaste õpetamine lähtudes koolitusmahust, püstitatud eesmärkidest ja väljunditest
  3.2. tagada õppetööks vajalik tase ja arvestada võimalusel sihtgrupi erivajadustega
  3.3. tööaja maksimaalne kasutamine õpetuslike eesmärkide saavutamiseks
  3.4. õppetöö korraldamine vastavalt täiendkoolitusasutuse õppekavale ja kodukorrale.