Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

Õppekavade kvaliteedi eest vastutab õppekavade juht ja vastutav koolitaja.

Õppekavade kvaliteeti hinnatakse väljundipõhiselt.

Täiendkoolituskeskuse kvaliteedi tagamise alused. Õppekavade kvaliteedi tagamine ja osalejate tagasiside

 1. OÜ Chanet Creative lähtub koolituse/arenguprogrammi kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, asutuse põhikirjast, õppekorralduse alustest. 
 2. Koolitusteenuse edasiarendamiseks kogutakse kõigil koolituskursustel osalejatelt

  2.1 Paberkandjal või digitaalsel kujul kirjalikku tagasisidet.
  2.2 Kursuse kvaliteedi hindamiseks kasutatakse  järgmisi hindamiskriteeriume:
  2.3 Koolitusprogrammi, käsitletud teemade vajalikkus ja sobivus
  2.4 Koolitusmeetodite sobivus, praktilise töö ja teoreetiline ülevaate osakaal
  2.5 Tugiteenuste tase (koolituskoht, tehnika, kohvipausid)
  2.6 Koolitusteemad ja moodulid, millest koolitatava hinnangul oli enim praktilist kasu
  2.7 Õppija reflekteeriv enesehindamine: õppija enda panus,  iseseisvate praktiliste tööde tähtaegsus
  2.8 Üldine rahulolu ja koondhinnang kursuse kohta
  2.9 Õppija ettepanekud kursuse edasiarendamiseks, parendamiseks
  2.10 Koolitaja analüüsib saadud tagasisidet ning teeb vajadusel muudatusi koolituse/arenguprogrammi läbiviimisel või korralduses.

 1. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

  3.1 Chanet Creative OÜ ei oma koolitusruume. Koolituste läbiviimiseks leitakse rendipind arvestades koolituse läbi viimise aega, kohta ning head ligipääsetavust ja tingimusi. Koolituse asukohast antakse teada iga õppekava juures.

 1. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

  4.1 Õppekavade koostamisel lähtub Koolitaja täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist ja täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist.
  4.2 Koolitaja avalike koolituste/arenguprogrammide õppekavades sätestatakse vähemaltjärgmised andmed:

 • õppekava nimetus;
 • Sihtrühm;
 • eesmärk;
 • õppeprotsess;
 • õpiväljundid;
 • õppe maht
 • õppe sisu;
 • hindamismeetodid ja -kriteeriumid
 • kohtumise tühistamine;
 • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitavatele

  4.3 Õppekava koostamisel lähtub Koolitaja sihtgrupi vajadustest, jälgides, et koolitused/arenguprogrammid oleksid praktilise suunitlusega ning võimaldaksid koolitataval õppe-eesmärgid saavutada.

  4.4 Koolitaja vaatab üks kord aastas või vastavalt vajadusele tihedamini õppekavad üle ja teeb vajadusel ja/või koolitatavatelt saadud tagasiside põhjal muudatusi. 

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise alused

5.1 Koolitaja kvalifikatsioon ja õpi- või töökogemus on kirjeldatud Koolitaja veebilehel.