Meeskonna arengu toetamine

Meeskonna Coaching aitab luua transformatsiooni nii meeskondades kui ka üksikisikutes, see on kui terviklik protsess, mille eesmärk on suurendada organisatsioonides inimeste suutlikkust töötada kiiresti muutuvas ja sotsiaalselt üksteisest sõltuvas keskkonnas.

Meeskonna Coaching toetab ka koostöökultuuri (taas)loomist, mis soodustab avatud suhtlust, usaldust ja töökeskkonda, kus kõik meeskonna liikmed aitavad kaasa kollektiivsele edule. Selleks, et meeskonnad toimiksid efektiivselt tuleb toetada muutusi meeskonna sees ja meeskonna arengut, et meeskond läbiks meeskonnaks kasvamise faasid.

Viimaste aastate jooksul on toimunud meeskondades palju muutusi, mil on pandud proovile meeskonna piirid ja stressitase. Üksteisega suhtlemisel unustatakse elementaarne viisakus, sest nii kiirete ja teadvustamata muutuste juures on jäänud inimestele peale ellujäämise režiim. See tähendab, et püütakse enda laual olevad asjad võimalikult hästi ära teha ning kõige muu välise jaoks aega ega ressurssi pole. See mõjutab meeskondade koostöötamise võimekust, loob konflikte ning olukordi, mil ei tunta enam motivatsiooni uusi lahendusi leida. Inimesed on enda töö juures läbipõlenud ning juba mõte järgmisest koolitusest või muutusest viib neid endast välja.

Toetades teadlikult meeskonna arengut on võimalik (taas)luua meeskonnad, mis tulevad kiiresti muutuva keskkonnaga toime. Kui nad mõistavad, miks see on oluline, siis suudetakse hoida paremini avatud suhtlust ja usaldust nii üksteise, kui organisatsiooni juhtimise osas. Meeskonna toetamisel muutustes on väga oluline silmas pidada, et liikmetel oleks turvaruum, kus liikmed võivad olla nemad ise ka keerulistel hetkedel ning vahel on vaja hoida turvaruumi, et konfliktsed olukorrad saaksid avalduda lõpuni välja.

Pea igas organisatsioonis, kus on meeskond, on ka juht, kelle ajajaotuse ja prioriseerimise alased oskused  on erinevad ning ka nemad on muutuste keerises enamjaolt ületöötanud ja lisategevused meeskonnaga lauale enam ei mahu. See tekitab olukorra, kus paljud tegelevad vaid “tulekustutamisega” nägemata enam ühiseid eesmärke ja visioone.

Kui organisatsioonid ei pruugi üksi toime tulla meeskondade teadliku arengu toetamisega, siis on võimalik kaasata tuge väljastpoolt organisatsiooni. Meeskonna coaching on tõhus, kuid üldiselt alakasutatud viis meeskonna või grupi tulemuslikkuse ja koostöö parandamiseks.

Põhjused, miks meeskonnad ei toimi?

Uuringud on näidanud, et ebafunktsionaalsetel meeskondadel on:

Ühiskonnal on tekkinud arvamus meeskonnatööst kui ideaalsest koostööst, kuid reaalselt on meeskondades tihti raskused, mil ei osata leida enam ühist “toimimiskeelt”. Töökultuur on saanud muutuste sees teistsuguse tähenduse ning fookus meeskonnalt on liikunud indiviidi tasandile.

Enamjaolt on keerulistel perioodidel väljakutseks inimestevahelised suhted, mis võivad sisaldada nii võitlust kui üksteisesse ükskõikset suhtumist ja soovitakse maksimeerida isiklikku kasu ja saavutada ennekõike individuaalsed eesmärgid.

Meeskondade turvatunnet takistavate asjaoludena tuuakse esile hukkamõistmist, küsimata nõuandmist, sekkumist valdkondadesse enda vastutusest väljapoole ning info jagamist väljaspool koosviibimisi. Selle asemel oodatakse hoopis päriselt ära kuulamist, mõistmist, ausust ja konfidentsiaalsust.

Usalduse ja turvalise keskkonna loomine meeskonnas mõjutab kogu organisatsiooni tulemusi. Inimesed ei oota hukkamõistu, vaid mõistmist ja, et tuntaks päriselt huvi, kuidas neil läheb. Uuringud näitavad, et kui inimesed tunnevad, et nad on tööl osa toetavast kogukonnast, pühenduvad nad oma tööle rohkem ja on valmis mõistma ettevõttes keerulisi aegasid.

Miks meeskonna arengusse investeerida?

Meeskonnana töötamine tähendab juurdepääsu mitmesugustele oskustele, kogemustele ja perspektiividele. Üheskoos on võimalik luua uusi innovaatilisi lahendusi, lahendada keerulisi probleeme ja lahendada väljakutseid tõhusamalt.

Kasutades ära iga meeskonnaliikme tugevusi ja oskusi, saavad meeskonnad saavutada suuremat edu ja saavutada rohkem kui üksi töötavate üksikisikuna, mis toob organisatsioonile suurema tootlikkuse ja kvaliteetsemad ning rõõmu pakkuvad tulemused.

Märka enda meeskonna vajadusi ning ära eelda, et meeskond toimib iseenesest, kuna koosneb täiskasvanud inimestest, kes suudavad võtta vastutust. Meeskonna areng ja toetamine on protsess, kuid väikeste sammudega võib palju korda saata nii meeskonna jaoks, kui organisatsiooni.