Mis on mastermind?

Napoleon Hill tutvustas maailmale eelmise sajandi alguses mastermind gruppide kontseptsiooni (eestikeelsetes tõlgetes tuntud ajutrusti nimetuse all) ning kirjeldas selgelt, kuidas tegemist on edule ja tulemustele orienteeritud inimeste nn võluvitsaga teekonnal maailma muutvate eesmärkide saavutamise poole. Mastermind või sellele sarnanev formaat hakkab ka Eestis järjest enam levima, ühendades sarnaselt mõtlevaid ja ühiste eesmärkidega ettevõtjaid, investeerimishuvilisi ning isegi õpetajaid.

 

Mis on mastermind?

Mastermind kohta võiks eesti keeles kasutada ka sõna “õpigrupp”, kuigi ametlikku ja üheselt mõistetavat terminit eesti keeles käibel siiski veel ei ole. Tegemist on regulaarselt kokku saava grupiga, mis ühendab sarnaselt mõtlevaid ning sarnaste püüdlustega (eesmärkidega) inimesi. Kokkusaamised on struktureeritud ja organiseeritud, nende eesmärk on jagada üksteisega oma kogemusi ning neist õppida. Esialgne N. Hilli ajutrusti kontseptsioon ütles, et tegemist on kahe või enama inimese teadmiste ja jõupingutuste harmoonilise ühendusega eesmärgi saavutamiseks. Nüüdisaegsemad lähenemised toetavad mastermind grupis osalejate arvu hoida nelja kuni kümne inimese vahel. Siiski otseselt ettekirjutisi ega piiranguid grupi suurusele ei ole – oluline ei ole mitte niivõrd grupis osalevate inimeste arv kuivõrd nende omavaheline usaldus ning tahe üksteist toetada. Õpigrupi tõeline vägi peitub justnimelt kahe või enama inimese omavahelises siiras koostöös ning abivalmiduses – seal, kus mitu inimest oma mõtteid jagavad, sünnib neist mõtetest alati rohkem kui üksinda oma mõtetega silmitsi olles ning võib tunduda, justnagu oleks veel keegi nähtamatu tegelane ruumis oma mõtteid jagamas. Tekib mõtteenergia.

Kuidas mastermindi ära tunda?

Mastermind grupis kohtuvad sarnaselt mõtlevad ning sarnaste või isegi samasuguste püüdlustega inimesed. Enamasti on tegemist ühe valdkonna professionaalidega, näiteks juhtidega, koolitajatega, või sarnaste teemadega silmitsi seisjatega, näiteks alustavate ettevõtjatega, investeerimishuvilistega. Mastermind grupi võib luua mistahes ühisele eesmärgistatud pinnale. Oluline on see, et kokku saavad inimesed, kes soovivad õpiringi teemaderingis kuhugi ka reaalselt välja jõuda. Rõõm peitub tegutsemises ja väikeste võitude jagamises. 

Liikmete arv mastermind grupis võiks jääda maksimaalselt kümne liikme juurde, optimaalseks liikmete arvuks grupis peetakse kolme kuni kuut liiget. Siiski liikmete arvu osas konkreetseid piire ei ole, ka kaks või kakskümmend inimest võivad moodustada õpigrupi. Oluliseks on kõigi liikmete vahel tekkiv usalduslik ja avatud suhe. Usaldust on lihtsam luua väiksemas grupis. Samuti on oluline, et kõik õpigrupi liikmed saavad igal kohtumisel võrdselt sõna – jagada oma kogemusi ja teadmisi ning saada teistelt grupiliikmetelt tagasisidet. Mastermindi moto võiks kõlada umbes nii: “Harmoonilises koostöös liigume oma sihtide poole!”

Mastermind gruppide tegevust iseloomustab kindel rütm. Kohtutakse kindla ajalise intervalliga, näiteks kord nädalas või kord kuus. Kohtumise kestus on samuti määratletud ning alati sama, näiteks 90 minutit. Ka igale õpigrupi osalejale antakse sama palju aega oma kogemuste jagamiseks ning tagasiside saamiseks. Soovitatavalt on mastermindi toimumise koht samuti alati sama. 

Mastermindi struktuur on varasemalt kokku lepitud. Nii nagu grupi reeglid lepitakse esimesel kohtumisel kokku, lepitakse kohe alguses kokku ka mastermindi struktuur. Ühe võimalusena järgitakse igal kohtumisel kindlat nn protokolli, näiteks igaüks alustab sellest, mis ta eesmärk on ning kuidas on läinud areng eesmärgi täitumise poole, seejärel tõstatab grupile küsimused või takistused, mis on ilmnenud ning seejärel on võimalus saada grupilt tagasisidet; kohtumise lõpus ütleb igaüks välja konkreetsed tegevused ja eesmärgid, mis saavutatakse enne järgmist õpigrupi kohtumist. Teise variandina on võimalik ka iga mastermindi lõpus kokku leppida järgmise kokkusaamise teemadering ja protokoll selle käsitlemiseks. Oluline on siinkohal kokkulepetest kindlalt kinnipidamine ning ette teadmine, milline struktuur järgmist kohtumist iseloomustab. 

Mis ei ole mastermind?

Enne mastermind grupiga liitumist tasub enda jaoks korralikult läbi möelda, kas tegelikult ka on valmidust viia end igal kohtumisel oma arengukaaslastega samale lainele ning jagada enda kogemust eesmärkide poole liikumisel. Õpigrupp ei ole koht sotsiaalseks looderdamiseks.

Mastermind ei ole pelgalt tore ajaveetmisvõimalus toredate inimestega. Õpigrupi toimumise aeg on piiratud, vestluses valitseb kindel ja juhitud struktuur, kõik grupi liikmed saavad sõna järjestikku. Õpigrupis osalemine võib küll osutuda sotsiaalse võrgustiku loomise võimaluseks, aga see ei ole grupi kokku tulemise peamine ega sekundaarne eesmärk. Lobiseda ja muljetada võib hiljem kohvikus.

Mastermind ei ole koolitus, grupicoaching ega mentorlus. Õpigrupis võidakse kasutada grupicoachingut kui üht võimalikku meetodit eesmärkide ja püüdluste paremaks määratlemiseks kui nii on grupis eraldi kokku lepitud. Grupicoaching annab võimaluse jälgida kõrvalt grupiliikme coachingu sessiooni ning pakkuda sellele juurde lisandväärtust läbi peegeldamise ja enda kogemuste jagamise, õppides seeläbi coachingust ka vaatleja rollis olles. 

Mastermind grupi kokkusaamisel eraldi coachimist tavaliselt ei toimu. Grupi juht võib olla ka keegi grupi liikmetest ja juhi roll võib igal kokkusaamisel olla erineval grupi liikmel. Õpigrupi juht ei võta endale eksperdi rolli.

Miks osaleda mastermindil?

Mastermind grupiga liituvad inimesed, kes teavad kindlalt, millist väärtust õpigrupis osalemine neile pakkuda suudab. See tähendab, et mastermindis osalejad on vägagi teadlikud nii enda tegutsemistahtest kui valmidusest enda nõu ja jõuga innustada ka teisi grupiliikmeid. Lühidalt võiks öelda, et mastermindis osalevad ambitsioonikad ja edule orienteeritud inimesed – suurepärane seltskond, kellega võiks igaüks tahta end ümbritseda.

Masermind on formaat, mis aitab kuulda iseenda mõtteid ja saada enda väljaütlemistele peegeldust. Päris sageli võime tunda, et siht on silme ees tugev, kuid tegutsema asudes tekivad kõhklused, meel läheb uitama ning fookust on keeruline hoida. Sellistel hetkedel on õpigrupp selleks toetavaks jõuks, kes aitab uuesti iseenda mõtteid ja soove kuulda ning saada visiooni silme ees selgemaks. Eesmärgipärane tegutsemine on õpigrupi toel palju lihtsam – hoolimata kõikvõimalikest takistustest suudame me korda saata seda, mida soovime. Meie õpigrupp annab meile jõudu juurde!

Tagasiside grupikaaslastelt paneb meie mõtted ja soovid teise perspektiivi – meil on suurepärane võimalus näha ja mõista, kuidas teised näevad meie tegutsemist. Üheskoos on võimalik märgata neid nõrku kohti meie plaanides ja tegevustes, mis üksinda jääksid märkamata. 

Mastermind grupis saavad meie eesmärgid sõna otseses mõttes hoopis uued mõõtmed. Esialgu tagasihoidlikuna möeldud plaanid võivad grupi toel kasvada maailma muutvateks! Ükski maailma mõjutanud isik ei ole olnud oma positsioonil üksinda, alati on suurtel tegudel olnud ümber oma tugigrupp. Teisalt võivad meie eesmärgid olla kohe ettevõtmiseks meie jaoks liiga suured. Õpigrupp aitab seda märgata ning suured eesmägid jõukohasteks kujundada.

Mastermindis saavad kokku sarnaselt mõtlevad inimesed. Olgugi, et taust on kõigil erinev, on grupi liikmed oma ellusuhtumiselt sarnased. Lisaks on kõigil oma kogemused, mida ollakse valmis grupis lahkelt jagama. Sisuliselt tähendab see, et mastermind grupis saame me igaüks endale päris mitu mentorit, kes meid meie tegemistes on valmis toetama.

 

Milline näeb välja mastermind grupp Chanetiga?

Minu poolt juhitud mastermind grupid on veidi erinevad võrreldes klassikalise õpigrupiga, sellest ka nimi Mastermind 2.0 – tegemist on minu kogemuse põhjal edasi arendatud meetodiga.

Esimesel grupi kohtumisel pööran ma eriliselt suurt tähelepanu usalduse saavutamisel grupis. Ilma usaldusliku suhteta ei hakka grupp toimima ning mastermindi mõte võib konstruktiivsest koostööst taanduda lihtsalt lobisemisele või grupp võib sootuks otsustada laiali minna. Pöörates eriliselt suurt rõhku usalduse loomisele ja selle tekkimisele, on grupis tekkiv hea sünergia kindlustatud.

Mastermind grupi juhina hoolitsen selle eest, et ka kõige tagasihoidlikumad saaksid sõna nii, et ka nemad saavad väärtuslikku tagasisidet ning üheskoos tegutsemist täiel võimsusel tunda. Struktuuri hoidmine grupi kokkusaamistel ning igaühele temale vajaliku tähelepanu tagamine võivad sattuda mõnikord vastuollu – igaühele ettenähtud oma kogemuste ja probleemkohtade jagamise aeg võib reaalselt inimeseti või probleemiti olla erinev. Ma hoolitsen selle eest, et kõik tunnevad grupi kohtumiselt ära minnes nii, et ta on oma tegelikele küsimustele vastuseid leidnud. Selle saavutamiseks põimin vajadusel ka coachingu mastermindi tegevusse. Samuti on regulaarsed grupicoachingud minu mastermindi üks osa, toetades seeläbi veelgi enam igaühe arengut.

Üheskoos on julgem suuri otsuseid vastu võtta ning mägesid liigutada! 

Investeeri enda ettevõtte arengusse. Kohti on vaid piiratud arv, et saaksin tõesti pühenduda igale ühele. Tutvu programmiga Mastermind 2.0